אספקה מהירה

וותק מעל ל20 שנה

מיטות איכותיות ובטוחות

מחירים מוזלים ברכישה מהאתר

אחריות ארוכת טווח

שירותי הובלה והרכבה חינם

תנאי שימוש האתר

בימים אלו האתר נמצא בשידרוגיפ ופיתוח על מנת לשפר את חווית המשתמש  של הגולשים עמכם הסליחה במידה ויש באגים או בעיות אתם מוזמנים להתקשר ונסדר את זה.. תודה


תנאי שימוש “עץ וצבעים”

אתר האינטרנט שכתובתו childrenbedroom.co.il (להלן: “האתר / חברה”)

יצרני ריהוט 513785485 (להלן: ספקים)

גולש / לקוח / רוכש (להלן: הנשתמש)

המשתמש מתחייב לקרוא היטב ולהבין את התנאים שלהלן לפני הגישה לשירותים או השימוש בהם באמצעות האתר כהגדרתם להלן.

עצם הכניסה לאתר ו/או הורדת מידע ו/או השימוש בשירותים כהגדרתם להלן, בין באמצעות האתר ובין באמצעות כל שירות עזר אחר, כפי שיהיה מעת לעת (לעיל ולהלן: “שירותי עזר”), מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים המפורטים במסמך זה או במסמכים אחרים המקושרים למסמך זה, לרבות בקשר עם מדיניות הפרטיות, וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו במסכי האתר בעת השימוש. אם המשתמש אינו מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים שיופיעו במסכי האתר, אז המשתמש מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותו ולרבות באמצעות שירותי העזר (להלן יחדיו- “השירותים”).

תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה בתחומי מדינת ישראל על ידך, המשתמש, באתר לרבות שימוש בשירותים, והם מהווים הסכם משפטי מחייב בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה. כל שימוש באתר, באתר ובשירותים בתחומי מדינות אחרות, כפוף לתנאי השימוש הרלוונטיים באותן מדינות (“תנאי המדינות האחרות”). ככל שתשתמש באתר ו/או בשירותים במי מדינות אלו, קבלת תנאי שימוש אלה מהווה קבלה גם של תנאי המדינות האחרות, ועל אחריות המשתמש כמשתמש לבדוק ולקרוא את תנאי המדינות האחרות לפני השימוש באתר ו/או בשירותים באותן מדינות.

הטבות מסוימות, לרבות מבצעים, קופונים ושירותים המוצעים באתר, ככל שיהיו, עשויות להיות כפופות לתנאים נוספים (“תנאים נוספים“). התנאים הנוספים יהיו מקושרים לתנאי שימוש אלה ו/או יופיעו באתר ומיקומו באזורים המתאימים לרבות אך לא כולל, בסעיף 16 לתנאים אלה. יודגש כי התנאים הנוספים יכללו בדרך של הפנייה לתנאי השימוש וכי כל מונח שאינו מוגדר בתנאים הנוספים, תהא לו המשמעות שניתנה לו בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר,  לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

 1. אתר עץ וצבעים

האתר מספק פרסום של מיטות ילדים וריהוט ומתווך בין צרכני ריהוט ומיטות ילדים, בין אם כלקוח פרטי ובין אם כלקוח ו/או משתמש עסקי, בין אם השירותים יסופקו למשתמש ובין אם יסופקו למי מטעמו, המעוניינים ברכישת ריהוט, לבין צדדי ג’, המחזיקים רישיון עסק התואם את הוראות הדין המעוניינים לספק ריהוט ללקוחות האתר תמורת תשלום(“ספקי השירותים”). האתר מאפשר למשתמש למצוא מיטות ילדים לרכישה חד פעמית או רכישות חוזרות על מנת לבצע רכישה באמצעות ספקי הרהיטים (“השירותים”).

 

האתר משמש כמתווך בלבד בין המשתמש וספקי השירותים. האתר ולא תישא בכל אחריות ביחס למידע ו/או המוצרים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק ו/או אי נוחות ו/או אובדן ו/או עוגמת נפש שיגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים.

2. שינויים

2.1 שינויים בתנאי השימוש

החברה רשאית לבצע שינויים בתנאי השימוש בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. שינויים בתנאי השימוש שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף מיום פרסומם באתר ללא מתן הודעה מוקדמת באתר. שינויים מהותיים בתנאי השימוש ילוו בהודעה מוקדמת באתר אולם פעולה זאת נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשך שימוש באתר ובשירותים הניתנים בהם לאחר עריכת השינויים בתנאי השימוש כאמור יעידו על הסכמת המשתמש וקבלת תנאי השימוש החדשים על ידי המשתמש. אם המשתמש אינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש החדשים, עליו להימנע מהמשך שימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים בהם.

2.2 שינויים באתר

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות ו/או למחוק כל או חלק מהאתר, עם או בלי הודעה מראש. החברה לא תהא אחראית כלפי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי ככל שהחברה תשנה את האתר ו/או השירותים. ככל שהמשתמש מתנגד לשינויים שבוצעו או יבוצעו על ידי החברה אזי המשתמש מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים. עצם שימוש המשתמש באתר/ואו בשירותים המוצעים באמצעותם, לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלת והסכמת המשתמש לשינויים.

החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך שהיא ומכל סיבה שהיא, לחסום באופן מיידי את גישת המשתמש לאתר (להלן: “החסימה”). המשתמש מאשר ומסכים כי החברה לא תישא באחריות כלפי המשתמש/ואו כלפי צד שלישי, בגין חסימת הגישה של המשתמש לאתר ו/או לשירותים. הפסקת הגישה של המשתמש לאתר לא תשנה ו/או תבטל כל חבות שתיווצר כתוצאה מהשימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים, בין אם התחייבות כזו היא כלפינו או כלפי צדדים שלישיים ובין אם נתגלתה טרם או לאחר החסימה.

3. הרישיון

בכפוף לעמידת המשתמש בתנאי השימוש, החברה מעניקה למשתמש רישיון שימוש מוגבל, לא בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, לעשות שימוש באתר ובשירותים להלן:”הרישיון“).

ניתן להשתמש באתר ו/או באתר באמצעות מחשב או מכשיר נייד אשר תואמים את דרישות השירותים. החברה אינה אחראית לכך כי השירותים יהיו תואמים למחשב או למכשיר הנייד אשר ברשות המשתמש.

4. כללי שימוש למשתמש

כמפורט לעיל, כל משתמש מוזמן להשתמש באתר ו/או בשירותים, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי השימוש. יחד עם זאת, החברה תהא רשאית לחסום את גישת המשתמש לאתר ו/או לחלק או לכל השירותים באתר, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, מבלי צורך לספק למשתמש הנחסם ו/או למי מטעמו נימוק או הסבר. מבלי לגרוע מהאמור, חסימת גישת המשתמש לאתרו/או לשירותים עשויה לחול, בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש להפרת תנאי השימוש (או כל הוראה אחרת שתופיע במסכי האתר ו/או האתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו המשתמש יפגע ו/או ינסה לפגוע בהתנהלותה התקינה של האתר ו/או בצד שלישי כלשהו. אם נחסמה גישת המשתמש לאתר ו/או לשירותים כאמור, המשתמש לא יהיה רשאי לשוב ולהירשם באתר שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה, ככל שתהיה כזו. מובהר כי רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי חוק.

בעצם השימוש באתר ו/או בשירותים המשתמש מצהיר כי יעשה באתר ו/או בשירותים המוצעים באמצעותם שימוש אישי בלבד עבורו ועבור מי מטעמו, שהשימוש נועד למטרות חוקיות וימנע מכל שימוש מסחרי באתר, כל שימוש שעשוי לפגוע בחברה או צד שלישי כפי שייקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. המשתמש מודע לכך כי הינו האחראי הבלעדי על השימוש באתר ו/או בשירותים.

ככל שהמשתמש קטין (מתחת לגיל 18), השימוש באתר ו/או בשירותים מותנה בקבלת אישור האפוטרופוס של המשתמש לתנאי השימוש, לרבות למדיניות הפרטיות המפורטת בהם. במידה ולא התקבל אישור מפורש כאמור מהאפוטרופוס של המשתמש, על המשתמש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותו. כמו כן, מצב שבו המשתמש מנוע/ה מכל סיבה שהיא להתקשר בהסכמים חוזיים, המשתמש מתחייב להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות בשירותים המוצעים באמצעותו.

החברה לא תהא אחראית על כל נזק שייגרם למשתמש ו/או לספקי השירותים בעקבות ו/או במהלך מתן השירותים מעצם היותה מתווכת בלבד בין המשתמש לספקי השירותים. עם זאת ולמעלה מן הצורך החברה מדגישה בפני המשתמש להתייחס לספקי השירותים בכבוד, לא לגרום להם ו/או לציוד המשמש אותם נזק וכן לא לעסוק בפעילות לא חוקית, מאיימת או מטרידה במהלך קבלת השירותים.

במסגרת השימוש באתר המשתמש מתחייב לפעול בהתאם לתנאי השימוש ולהימנע מלבצע את הפעולות האסורות כפי שיפורטו להלן:

(א) שימוש לא חוקי ו/או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים בו, לרבות באמצעות טכניקות סריקת מידע, כריית מידע, ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האתר (לרבות Automated Data Mining Tools, Crawlers) בין אם פורסמו על-ידי החברה ובין אם ע”י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב מהחברה;

(ב) כל שימוש שעלול לפגוע בפעילות התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם;

(ג) פעולות של הנדסה חוזרת, די-קומפילציה (decompilation), שינויים, תרגומים, התאמות ו/או פעולות אחרות כלשהן שמטרתן לנסות ולהתחקות אחר קוד המקור של האתר ו/או האופן שבו הוא פועל;

(ד) יצירת יצירות נגזרות ו/או עדכוני גרסה ו/או התאמות כלשהן לרכיב כלשהו של האתר;

(ה) פגיעה בפרטיותם של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם מבלי קבלת הסכמתם מראש;

(ו) פגיעה בזכויות הקניין הרוחני של החברה, של משתמשים אחרים ו/או של צדדים שלישיים כלשהם, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר ו/או לשירותים, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר ו/או השירותים, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידה, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בו, כולל עיצובים וגרפיקה;

(ז) כל פעולה שיש בה כדי להוות לשון הרע, השמצה, התעללות, הטרדה, מעקב, איום, או פגיעה בכל דרך אחרת בזכויות כלשהן של אחרים, בין משתמשים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, או העלאת תכנים לא חוקיים באמצעות האתר ו/או השירותים, תכני שטנה, תכנים שהם בבחינת תועבה, תכנים פוגעניים או תכנים שאינם תכנים הולמים מכל סיבה אחרת בכל תוכן באתר ו/או בשירותים;

(ח) העברה באמצעות האתר ו/או השירותים של כל וירוס מחשב, “תולעת”, סוס טרויאני, time bomb, באג, רוגלה, או כל קוד מחשב, קובץ או תוכנית אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק או להשתלט על הפעילות של כל חומרה, תוכנה או ציוד תקשורת, או קוד או רכיב, שהם מזיקים, שיש בהם פוטנציאל לגרום נזק, שהם מפריעים, או שהם פולשניים;

(ט) העברה באמצעות האתר ו/או השירותים של מסר פרסומי (Spam);

(י) לגשת או לנסות לגשת לחלק כלשהו באתר אשר דורש סיסמא ללא שקיבלת לשם כך סיסמא מהחברה;

(יא) להשתמש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.

לתשומת לב המשתמש כי אי עמידה בתנאי פסקה זו חושפת את המשתמש לאחריות פלילית ו/או אזרחית והמשתמש יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

(יב) להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה, באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם ו/או מחסירים מהם תכנים כלשהם בפרסומות ובתכנים מסחריים ובכל אופן אחר שהוא אף שאינו צרכי פרסום ו/או שיווק ו/או שימוש מסחרי כלשהוא

לתשומת המשתמש כי אי עמידתו בהוראות סעיף 4 עשויה לחשוף אותו לאחריות פלילית ו/או אזרחית והמשתמש יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק בשל הפרתם.

5. ההרשמה לאתר

נכון למועד פרסום תנאי השימוש, השימוש באתר ובאתר ללקוחות לצורך הזמנת השירותים ולצורך הרשמה איננו כרוך בתשלום. החברה רשאית לגבות בעתיד תשלום בגין ההרשמה ו/או שימוש מסוים באתר ו/או בשירותים המסופקים דרך האתר, וככל שהחברה תבקש לעשות זאת תתפרסם על כך הודעה באתר. בכל מקרה החברה לא תגבה מהמשתמש כל תשלום ללא הסכמתו המפורשת לכך.

על מנת לבקר באתר אין צורך בהרשמה. אולם, על מנת לקבל שירותים מהחברה על המשתמש להשאיר פרטיו האישיים (להלן: “ההרשמה“). במסגרת ההרשמה יתבקש המשתמש למסור מידע אישי שלו שיכלול בין היתר שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכל פרט נוסף אשר החברה תחליט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי (להלן: “פרטי החשבון”). יתכן וההרשמה תהיה כפופה לתנאים נוספים, אשר אינם מפורטים בתנאי השימוש, שיפורסמו במסכי האתר. המשתמש מתחייב למסור את הפרטים והוא מסכים כי לא יוכל לקבל את השירותים ללא מסירת הפרטים הדרושים כאמור. הנתונים שהמשתמש בעת ההרשמה (מלבד נתונים הקשורים להליך עיבוד התשלומים, כפי שמפורט להלן) יישמרו במאגר המידע של האתר ו/או האתר. שימוש האתר בפרטים אותם  המשתמש יזין יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה להלן לאחר התקשרות לפרטים עם נציג האתר, המערכת טלפונית תשלח SMS באופן אוטומטי( תודה על פנייתכם).

על המשתמש להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה ועל עדכון האתר ו/או החברה בכל שינוי בפרטים, שיהיה בהתאם לפירוט במדיניות הפרטיות להלן.

החברה שומרת לעצמה על הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את בטחון האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים בכדי לאשר עסקאות בהן קשור המשתמש לפי הצורך.

בנוסף, המשתמש יהיה אחראי באופן בלעדי ומלא, על כל פעילות תתבצע מטעמו באמצעות האתר. המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו ו/או להאציל את חובותיו בקשר עם האתר ו/או השירותים, ללא הסכמה מוקדמת בכתב ומראש מהחברה. על המשתמש להודיע ללא דיחוי לחברה על כל שימוש בלתי מורשה מטעמו בקשר  עם האתר, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: woodcolors.il@gmail.com

. החברה אינה אחראית ולא תהיה אחראית לכל אובדן ו/או נזק אשר נגרמו בשל מחדל של המשתמש למלא אחר תנאי השימוש או בשל כל שימוש לא מורשה באתר או כל פגיעה אחרת באבטחת המידע כאמור. המשתמש יהיה אחראי לכל ההפסדים אשר ייגרמו לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לאחרים בשל שימוש שכזה. החברה ממליצה למשתמש להגן על עצמו באמצעי אבטחה כגון קוד גישה ו/או שימוש בטביעת אצבע לפתיחת המכשירים באמצעותם יעשה שימוש באתר, על מנת לשמור על פרטיותו ולמנוע שימוש בלתי מורשה באתר.

 

6. ספקי השירותים ואחריותם כלפי הלקוחות

המשתמש מעניק בזאת לחברה ייפוי כוח מלא ובלתי חוזר למשך שימושו בשירותים, להעביר מידע הכולל את שמו, מספר הטלפון שלו, מיקומו הגיאוגרפי ו/או מיקום השירות המבוקש, פרטי השירותים והמועד המבוקש לקבלת השירותים לספקי השירותים . מידע זה יועבר לספקי השירותים על מנת שאלו יוכלו לבחור לקבל את הזמנת אי אילו מהשירותים ולספק למשתמש את השירותים.

המשתמש מאשר ומסכים בזאת כי האתר משמש כזירת פעילות וקישור בין משתמשים לספקי שירותים וכי החברה, כגוף המפעיל את האתר, אינה מהווה, בשום מקרה, ספק שירותים בכל דרך למשתמשי הקצה. החברה משמשת כמתווכת בלבד בעסקה ומקשרת בין המשתמש לספק השירות בלבד.

המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי הינו אחראי באופן בלעדי לכל עסקה שתבוצע. המשתמש משחרר בזאת את החברה ו/או שותפיה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או נותני שירותים מטעמה ו/או גורמים אחרים הפועלים עבורה, מכל אחריות שתקום, ככל שתקום, בגין כל פעולה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר להפסדים ו/או נזקים ו/או הוצאות הנובעות ו/או הקשורות לפעולותיהם או מחדליהם של ספקי השירותים ובקשר להסכם שנכרת בינו לבין ספק שירותים מסוים.

ספקי השירותים אליהם המשתמש יופנה באמצעות האתר, הינם גורמים בלתי קשורים אל החברה אשר התחייבו בפני החברה כי להם ההיתרים והרישיונות ההכרחיים על פי חוק כדי לספק את השירותים אותם הם מעוניינים לספק למשתמשים. לאחר קבלת שירות כלשהו מאחד מספקי השירותים, עשויה להינתן למשתמש האפשרות לדרג את ספק השירותים וכן למשב את אופן השירות שניתן על-ידו (להלן: ”משוב משתמשים”). החברה מסתמכת, באופן מלא ומוחלט, על המצגים וההתחייבויות שסופקו לה על-ידי ספקי השירותים וכן על משוב משתמשים, לצורך הערכת מידת התאמתם של ספקי השירותים לצרכי המשתמשים. למען הסר ספק, החברה אינה מבצעת בדיקות נאותות כלשהן, ואיננה מבצעת בדיקות רקע שונות (לרבות בחינת רישיונות, תעודות הסמכה ו/או מסמכים אחרים) ואיננה מתחייבת כי ספקי השירותים מוסמכים, רשאים, ו/או מורשים לספק את השירותים כאמור.. מידע זה עשוי לשמש את החברה לטובת שיפור השירותים הניתנים על ידה כפלטפורמה המתווכת בין הלקוחות מעוניינים לצרוך את שירותי לבין ספקי השירותים.

ספקי השירותים הינם קבלנים עצמאיים ואינם מועסקים על-ידי החברה, הם אינם משמשים כנציגי החברה ו/או שלוחי החברה והחברה אינה משמשת כנציגתם ו/או שלוחתם בשום אופן וצורה. החברה משמשת כמתווכת בלבד בין ספקי השירותים לבין המשתמשים ואינה מעורבת, בין באופן ישיר ובין באופן עקיף, בעסקה שתתבצע, ככל שתתבצע, בין ספק השירותים הרלוונטי לבין המשתמש ו/או לבין צד שלישי כלשהו, וכן בשירות הניתן על ידי ספקי השירותים בפועל.

7. הגבלת אחריות

שירותי האתר והנתונים המובאים בהם מוצעים למשתמש “AS IS” ללא אחריות (“NO WARRANTY”) החברה איננה אחראית לנכונותו של המידע ולליקויים ושגיאות העלולים ליפול בהם. בקבלת תנאי שימוש אלו המשתמש מצהיר שידוע לו כי בנתוני האתר עשויים ליפול שגיאות וליקויים מכל סוג, כולל שגיאות בהעברת המידע, בעיבוד הנתונים ובהצגתם. האחריות לגבי בדיקת נכונותו של המידע ואיכותו חלה על המשתמש (בין היתר, באמצעות הצלבתו, בדיקתו ואימותו מול מקורות מידע אחרים, כולל אלו המפורטים באתר, ותוך התייעצות עם גורמים מקצועיים מוסמכים).

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או השירותים שסופקו ע”י צדדים שלישיים, לרבות ספקי השירותים, תוכנם, ומהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן או עוגמת נפש שייגרמו למשתמש, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש במידע המופיע באתר ו/או משימוש בשירותים. החברה לא תישא באחריות כלשהי בגין פעילות בלתי חוקית של המשתמשים ו/או של ספקי השירותים ו/או של כל גורם אחר שאינו מצוי בשליטתה המלאה.

מבלי לגרוע מהאמור, זמני אספקת השירותים ו/או איכות אספקת השירותים כפי שיצוינו באתר ו/או באתר לא יהוו כל התחייבות מצד החברה והמשתמש מוותר על כל טענה ו/או עילת תביעה ו/או חבות כנגד החברה בקשר לאי דיוקים בהערכות הזמנים ו/או בקשר עם איכות אספקת השירותים.

החברה תעשה כמיטב יכולתה כדי להפעיל את האתר והשירותים המוצעים בהם בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות המפעילים הסלולאריים, ספקי השירותים וכדומה, ייתכן שהאתר לא יהיה תמיד חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה. לא תהיה למשתמש שום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כלפי החברה בגין כל תקלה ו/או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. החברה לא תישא בכל אחריות ו/או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בו, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי של הגישה או השימוש בו.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר; לכל פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה מהשירותים ו/או מהשימוש באתר; לכל אבדן ו/או נזק שייגרמו לתכנים המופיעים ו/או מועלים לאתר, בין אם נגרמו על ידי מחיקה ו/או שינוי שלהם; לכל פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתי החברה; לכל הפרעה ו/או תקלה ו/או הפסקה בשירותי האתר; לכל פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס ו/או באג ו/או סוס טרויאני ו/או רכיב זדוני כדוגמת אלו שיהיו מצויים באתר ו/או יגיעו למשתמש כתוצאה משימוש באתר; לכל פגיעה ו/או נזק ו/או אבדן שיגרמו למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה משימוש בשירותים הניתנים על ידי ספקי השירותים ו/או מי מטעמם ו/או כתוצאה משימוש באתר.

החברה, וכל מי שקיבל היתר מפורש ממנה (לרבות ספקי השירותים), רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר. האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לחברה אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של החברה לרכישת השירותים הכלולים בפרסומות כאמור והאחריות על רכישת השירותים הכלולים בפרסומות תהא על המשתמש בלבד.

8. תוכן אסור

המשתמש מתחייב בזאת, באופן בלתי חוזר שלא להעלות ו/או להתקין באתר תוכן אסור. “תוכן אסור” ייחשב לעניין זה, בין היתר, לכל אחד מאלה:

 • תוכן אשר עשוי להיחשב או אשר מהווה איום ו/או הסתה ו/או המרדה ו/או השמצתו/או הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או התבטאות גזענית ו/או מפלה כלשהי.
 • תכנים שיש בהם שידור של “דואר זבל” (SPAM) או משלוח המוני של הודעות מכל סוג שהוא שלא התקבל אישור מפורש מראש ובכתב לקבלתו.
 • תוכן שעשוי לפגוע ו/או לגרום נזק לרכוש של צד ג’.
 • כל תוכן אשר עלול לפגוע באופן כלשהו בצד ג’ להסכם זה.
 • תוכן המהווה שיתוף קבצים אסור.
 • התבטאות מילולית, בכתב ו/או בעל פה ו/או תמונה ו/או קול ו/או מצג מכל סוג שהוא בעלת אופי מיני בוטה ו/או פורנוגרפי ו/או פוגעני.
 • תוכן הכולל חשיפה המוגדרים על פי דין כקטינים ללא הסכמתם והסכמת אפוטרופוס הקטין ו/או תוכן המציג קטין באופן מבזה ו/או מנוצל ו/או פוגעני אחר ו/או מידע ו/או פרטים כלשהם לגבי קטינים בניגוד להוראות הדין. בעניין זה, המשתמש מצהיר כי קרא והבין את הוראות הדין הנוגעות לחשיפת המידע האמור, לרבות אך לא רק חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש”ך 1960.
 • תוכן שיש בו ו/או שעשויה להיות בו משום הטעיה, לרבות הטעיה צרכנית.
 • תוכן אסור לפרסום על פי דין, לרבות תוכן המהווה הפרה של הוראות הצנזורה.
 • כל תוכן אלים ו/או מפחיד ו/או טורדני.
 • תוכן בלתי חוקי ו/או אשר מכיל מסרים ו/או התבטאויות לא חוקיות ו/או מעודד עשיית מעשים לא חוקיים ו/או תוכן המכיל קישורים לאתרים לא חוקיים ו/או אתרים המכילים תכנים לא חוקיים ו/או אשר נותן מידע או מפנה לפעילויות ו/או למקומות לא חוקיים.
 • כל תוכן המפר ו/או פוגע בזכויות יוצרים ו/או בסימני מסחר ו/או בזכויות קניין רוחני ו/או זכויות אחרות של צד ג’ שאינו החברה ו/או המשתמש ו/או מפר סודות מסחריים.

הרישמה דלעיל אינה מהווה רשימה סגורה.

9. קופונים ו/או מבצעים

קודי שוברי ההנחה ומבצעים (להלן: “קופונים ומבצעים”) עשויים להישלח אליך באמצעות אחד מאלה: דואר אלקטרוני, מסרונים, הודעות אשר יעודכנו בחשבון המשתמש ב אתר, מהווים הצעה לרכישת מוצרים ושירותים מהחברה ו/או מי מטעמה ו/או מספקי השירותים, במחיר מוזל, במועדים, במחירים ובתנאים המפורטים להלן ו/או המצוינים באתר (“תנאי הקופונים והמבצעים”).

השימוש בקופונים וניצול המבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם, מעיד על הסכמת המשתמש לתנאי השימוש וליתר התנאים המופיעים באתר ו/או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם המשתמש אינו מסכים לאילו מתנאי השימוש ו/או התנאים הנוספים באתר, אזי המשתמש מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש בקופונים ובמבצעים, לרבות רכישת מוצרים ושירותים באמצעותם.

הוראות תנאי הקופונים והמבצעים יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על המשתמש ו/או מי מטעמו, לרבות רכישת שירותים, והן מהוות הסכם משפטי מחייב בין המשתמש לבין החברה.

כאמור, הקופונים והמבצעים המופיעים באתר, עשויים להיות כפופים לתנאים נוספים. בכל מקרה של סתירה בין הוראות תנאי השימוש לבין התנאים הנוספים ו/או הוראות הסכמים אחרים ו/או הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, האתר, לרבות השירותים המוצעים באמצעותם, יגברו תנאי שימוש אלה, אלא אם מצויין במפורש אחרת.

במהלך ההרשמה מאשר הסכמה ניוזלטרים מהחברה ו/או מי מטעמה שעשויים להיחשב כדברי פרסומת, כקבוע בתיקון מספר 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב 1982, סעיף 30 א`. באפשרות המשתמש להפסיק קבלת הודעות פוש כאמור בכל עת באמצעות עדכון באתרו/או האתר וכן להפסיק קבלת ניוזלטרים באמצעות פניה  לחברה באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני woodcolors.il@gmail.com

.

10. תעריפים

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תעריפי השירותים מעת לעת, לרבות לעדכן את מדיניות גביית דמי ההזמנה, בכפוף לדרישות החוק ובהתאם למפורט באתר ו/או במבצעים שונים, כפי שהחברה תבחר ליישם מעת לעת.

11. תקופת ההסכם וביטול ההסכם

תנאי שימוש אלה ישמשו כהסכם מחייב התקף החל תחילת שימוש כלשהו באתר ועד אשר יבוטל לבקשת מי מהצדדים (“תקופת ההסכם”). במידה והמשתמש מבקש לבטל את ההסכם, עליו להודיע לנו על רצונו לבטל את ההסכם לכתובת בדואר האלקטרוני הבאה: woodcolors.il@gmail.com

במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף לאחר שנשלח למשתמש אישור, תוך זמן סביר, על קבלת הודעת הביטול.

במידה והחברה תבקש לבטל את ההסכם, תשתדל החברה להודיע למשתמש בדואר אלקטרוני על כוונתה לעשות כן, ובכל מקרה תוכל לחסום את גישת המשתמש לאתר באופן מיידי. במקרה זה, הביטול יכנס לתוקף מייד עם חסימת גישת המשתמש לאתר.

בסיום תקופת ההסכם, המשתמש נדרש לחדול באופן מיידי משימוש באתר ו/או בשירותים כלשהם המסופקים בקשר עם האתר.

12. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי

האתר עשוי להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים (“רכיבי צד שלישי”). המשתמש רשאי להשתמש ברכיבי צד שלישי בהקשר עם או כחלק מהאתר אך ורק בכפוף לעמידתו בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. אם יש סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו וזאת רק בהקשר לרכיבי צד שלישי. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באתר והחברה מסירה כל אחריות הקשורה בכך. המשתמש מכיר בכך שהחברה אינה היוצרת, הבעלים ו/או מעניקת הרישיון של רכיבי צד שלישי, והחברה אינה מעניקה כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. אין לראות את באתר או כל חלק ממנה (פרט לרכיבי צד שלישי הכלולים בהם, ככל שכלולים) כתוכנת “קוד פתוח”.

13. שיפוי ופיצוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורכי דין, שיגרמו לה בקשר עם הפרת תנאי כלשהו מתנאי השימוש, או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר, האתר והשירותים.

14. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, האתר, השירותים, החברה ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר ו/או האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

15. פנייה לחברה

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר, האתר והשירותים הניתנים בהם ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, המשתמש רשאי לפנות לחברה בצור קשר.

החברה האוספת מידע על הגלישה באתר ומילות מפתח מחופשות על מנת לשפר את נוחות שימוש האתר

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלבד אך הם חלים על כל משתמש, איש ואישה כאחד.

16. סליקת אשראי

הסליקה מתבצעת על ידי חברת פלאקארד בשיטת IFRAM בהתקני אבטחה מרבים, על כל נושא הסליקה (טנזקציה) באחריות חברת הסליקה.

17. פירסום ביקורות

המשתמש יכול לפרסם ביקורות באתר באמצעות התחברות לפרופיל האישי שלו דרך פייסבוק ואו גוגל ובכך מייצר משתמש באתר, המשתמש מורכב מהתמונה באחד מהפרופילים פייסבוק או גוגל וגם שם המשתמש.
בפרסום הביקורת יוצג באופן אוטומטי תמונת הפרופיל ושם המשתמש.

העלאת התמונות ואו סרטונים לביקורות מהווה וויתור על זכויות היוצרים ושימוש בלעדי לאתר, על המשתמש לוודא לפני העלאת התמונות וסרטונים שהוא בעל זכויות היוצרים של התמונות, ויישא באחריות במידע ויפרסם תמונות שלא בבעלותו.

17.  איסוף מידע

האתר אוסף מידע על משתמשים בבאופן אוטומטי בשעת חיבור דרך פייסבוק או גוגל ושואה את התמונות פרופיל ושם המשתמש.

כל פניה לבקשת מחיקת מידע אישי תתקבל בזמן סביר.

 

 

 

אם אתם מחפשים חברה לאחסנת ריהוט חדרי ילדים אנחנו ממליצים על גבעתי  אחסנות

למי שמחפש לעצב את הבית וחדרי המטבח שלו במטבחים מעץ מומלץ לבדוק בארבל מטבחים

0
  העגלה המושלמת שלכם :)
  העגלה שלכם ריקה
  דילוג לתוכן